Translate

Translate:

Stöd och bidrag

Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling

 

Sammanfattning

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling.

 

Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. Kriterier fr.o.m. 2015

 

Anslaget är på totalt 50 000 kr för 2017.

 

Ansökan: skickas till karin@hedemoranaringsliv.se senast 31 mars 2017

eller till Hedemora Näringsliv AB, Åsgatan 62, 776 31 Hedemora

 

Stödet ska:

 • Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.
 • Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang
 • Avse mindre projekt och max 50 % av totala bidraget som finns att dela ut.
 • Ses som en investering i landsbygden.

 

Detta prioriteras:

 • Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
 • Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
 • Ungdomars deltagande
 • Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet och miljö.

 

Bidrag lämnas inte:

 • Till reguljär verksamhet
 • Till upprustning av bygdegårdar
 • Till projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie.
 • Till större event eller event där man tar inträde
 • Till enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

 

Resultat- och balansrapport och revisorsverättelse från senaste årsbokslutet samt en beskrivning av hur bidraget har använts ska lämnas efter genomförandet.

 

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsen.

Ansökan om bidrag

 

Bygdepeng för 2017

 

Bygdepengen kan sökas av byalag, bygderåd och föreningar som är medlemmar i Hedemora kommunbygderåd.

 

Maxbeloppet som kan sökas är 5000 kr av totalt 25000 kr.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som vanligtvis inte ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.

 

Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, insatser för att ungdomar ska trivas bättre eller gemensamma sammankomster dit alla är välkomna.

 

Ansökan om Bygdepeng

Kommunbygderådet kommer bara att hantera ansökningar från föreningar som betalat in medlemsavgiften för 2016.

 

Sista ansökningsdag är 31 mars 2017

 

----------------------------------------------

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

 

Projektstöd  kan sökas fr.om. 27 augusti 2015

 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar  

 

Inom kompetensutveckling och rådgivning, som också är projektstöd, kommer upphandling att ske av Länsstyrelsen och i vissa fall kommer det att göras utlysningar. Information om upphandlingsarbetet och utlysningar kommer att finnas på länsstyreslens hemsida

 

 

Företagsstöd/investeringsstöd kan sökas fr.om. 27 augusti 2015

 • Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring
 • Startstöd (gäller start av lantbruksföretag)
 • Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor (jordbruk/trädgård/rennäring)
 • Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd "lokalt" och "nya jobb"
 • Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Investeringsstöd till biogas 


Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar.4.6ae223614dda2c3dbc44ec8.html

 

 

Bredband på landsbygden

Fiber till byn innebär utbyggnaden av bredband på landsbygden där det saknas kommersiella drivkrafter.

Fiber till byn konceptet behövs för att nå målet att 90% av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund år 2020.

Stöd och hjälp från andra fiberföreningar , kommunen och länsstyrelsen är värdefullt när byanät ska byggas.

I Hedemora är det Hedemora Energi som har informationsansvaret för Fiber till byn och du kan läsa mer på http://www.hedemoraenergi.se/stadsnat

samt på kommunens hemsida under http://www.hedemora.se/bredband-och-fiber/fiber-till-byn__2121

 

Kontaktperson: Elin Aura, Hedemora Energi

Mail: elin.aura@hedemoraenergi.se

Telefon: 0225-349 12

 

 

Övriga stöd och bidrag
 

Föreningar som beviljats projektstöd för lokal utveckling 2016

Västerby tennis och bouleklubb 15000 kr för ny asfalt till tennisbanan.

Österby byamän 15000 kr för iordningställande av badplatsen i Österby.

Hela Sverige ska leva 20000 kr till en Lokalekonomidag i Hedemora.

 

 

Föreningar som beviljats bygdepeng 2016

Vikmanshyttans samrådsförening 5000 kr för iordningställande av volleybollplanen.

Wigges bygdegårdsförening 5000 kr till familjeaktiviteter för ökad samvaro i bygden.

Myckelby bygdegård 5000 kr för  iordningsställande av grillplats.

Vikbygdens intresseförening 5000 kr till lekredskap och grillplats till bystugan och badplatsen.

Svinö bygdegårdsförening 5000 kr till material för tillverkning av utemöbler till gemensamma samlingsplatsen.

 

 

KALENDARIUM

 

VÅREN 2017
MARS
27

Företagsskolan Hedemora 
Marknadsföring och sälj 
del 2

22 Drop in-rådgivning (utländsk bakgrund)
APRIL
4 Daladagen, Falun
6 Företagsfrukost Hedemora  
6 Lunchträff Ägarskiften, Hedemora
10 Företagsskolan Hedemora Bygglov och livsmedel 
11 Deklarera enskild firma, Skatteverket, Hedemora
MAJ
4 Företagsfrukost Hedemora
8 Företagsskolan Hedemora 
Starta företag
JUNI
1 Företagsfrukost Hedemora