Service på landsbygden

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP

Alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha tillgång till rimlig kommersiell service

Det är ambitionen för Dalarnas Regionala Serviceprogram 2014-2018. Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden lokalt.

Stöd till kommersiell service

Företag på landsbygden som erbjuder ett utbud av nödvändig basservice kan söka stöd. I första hand gäller det företag som säljer livsmedel och drivmedel

Läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/Pages/stod-till-kommersiell-service.aspx

Hedemora kommuns serviceplan 2015-2018

Men utgångspunkt i det regionala serviceprogrammet har Hedemora tagit fram en lokal serviceplan för i första hand den kommersiella servicen på landsbygden. I den står att kommunen, näringslivet och de ideella krafterna ska verkar för:

- Att lanthandeln finns kvar på våra fem orter, och om det inte är kommersiellt möjligt ersätts med väl fungerande servicepunkter
- En ökad samverkan kring lokaler, logistik och servicetjänster
- En tydligare koppling till företagande och tillväxt
- Att hitta nya tekniska lösningar och innovativa idéer.

 

Länk till serviceplanen