Du är här: »

RockCamp

 En tydlig trend inom det svenska utbildningssystemet är att allt fler unga väljer teoretiska och studieförberedande program i stället för yrkesprogram, vilka succesivt har förlorat i attraktionskraft. Denna utveckling kommer att skapa problem för många näringar som är beroende av att rekrytera modern yrkeskompetens för att utveckla verksamheten och ersätta pensionsavgångar. Detta gäller inte minst för byggindustrin, gruvnäringen och den fasta bergmaterialindustrin som alla går för högtryck och saknar kompetenta bergarbetare. Bergutbildningarna liksom byggindustrin och gruvnäringen är också starkt mansdominerad, vilket även det bidrar till en allt för liten rekryteringsbas. Yrkesutbildningar som är mer inkluderande och som attraherar den yngre generationen, både män, kvinnor och nysvenskar, såväl som utbildningar som möter upp mot branschens framtida krav behöver därför komma till stånd.

Syftet med projekt ”RockCamp” är att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningarna med inriktning berg så att de motsvarar branschens behov och efterfrågan samt att underlätta ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden.

Insatserna och aktiviteterna, sker i nära samverkan mellan projektägaren Hedemora Näringsliv AB, BYN, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företag, skolor runt om i landet som bedriver bergutbildning och andra aktörer som på ett eller annat sätt är involverade i utbildningarna.

Målen nås genom att inkludera målgruppen: unga män och kvinnor i åldern 15 – 24 år, lärare vid olika yrkesutbildningar, handledare på företagen och representanter från näringen i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Projektet kommer att utveckla och testa olika rekryterings- och utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och metoder för detta syfte.

En viktig aspekt är digitaliseringen och dess möjligheter i utbildningssituationen och i utvecklingen av nya delkurser bl a vad det gäller säkerhet, miljö. Där spelar digitaliseringens artificiella värld en viktig roll som komplement eller alternativ till verkligheten. Simulatormiljön i Hedemora är en viktig del i detta utvecklingsarbete. Digitala medier är också ett nödvändigt verktyg för mer tillgänglig kommunikation som möjliggör samarbete över en stor geografisk yta och som ett medel för att informera och attrahera unga individer att välja en utbildning mot bergssprängning eller bergborrning. Viktiga aspekter genom hela projektet är jämställdhetsintegrering, integrering av ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet.

Projektet pågår under perioden 2017-09-01 – 2020-08-31

Projektansökan RockCampEUflagga20Socfond.jpg
 


KONTAKT

Ninni.JPG

Ninni Broström
Projektledare "RockCamp"

0225 - 34866
ninni.brostrom@
hedemoranaringsliv.se

ROCKCAMP NYHETSBREV

Nr 1 - juni 2018

Nr 2 - november 2018

Nr 3 - juni 2019

Nr 4 - december 2019

LÖPANDE UTVÄRDERINGAR

PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

AVSTÄMNING PROJEKTMÅL

Mars 2020

EUflagga20Socfond.jpg